กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในระยะยาว

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4020 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3168 – บ้านบ่อนอก อำเภอปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี, เมือง และถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1037 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านวังกระทะ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของยานพาหนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกให้มีการบรรทุกน้ำหนักตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ร่วมเส้นทาง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 ประกอบบทลงโทษ มาตรา 73/2 และมาตรา 23 (2) ประกอบบทลงโทษ มาตรา 70 รวมถึง ตามประกาศเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน กรณีพบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดบนถนนทางหลวงชนบทสามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146