ก.แรงงาน ลุยลำพูนชมโครงการSMEs4.0และฝึกอาชีพผู้ต้องขัง

กระทรวงแรงงาน ยกทีมลงพื้นที่ลำพูน ชมโครงการสร้างอาชีพยั่งยืน สนพ.ลำพูน โชว์ผลผลิตแปรรูปโครงการ SMEs 4.0 และเทรนอาชีพผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จากกระทรวงแรงงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (สนพ.ลำพูน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในภาค อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน  การท่องเที่ยว / บริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรแปรรูป เป็นการเพิ่มทักษะและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ และการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวง

โดยรมว.แรงงาน ได้ทำพิธีเปิดโครงการ มอบโล่และเกียรติบัตร แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดีเด่น และโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า เยี่ยมชมนิทรรศการของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร จากบ้านป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนในการผลิตรวมเป็นจำนวนเงิน450,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างตัดแต่งผมบุรุษ กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  จำนวน 19 นาย  มาร่วมออกบูธ สาธิตและให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้ร่วมงาน

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ พร้อมคณะได้เดินทางไปยัง เรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมการ สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการประชารัฐ ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม 264 คน  ใน 5 สาขาวิชาชีพ  ส่วนปี 2562 มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขัง 72 คน ประกอบด้วย 1) กิจกรรมฝึกอาชีพ แก่ผู้ต้องขังชาย 50 คน แบ่งเป็นการเทพื้นคอนกรีต 30 ชั่วโมง  20 คน และ สาขาช่างตัดผมชาย 30 ชั่วโมง  30 คน นอกจากนี้  ยังมีการฝึกอบรมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง ให้ผู้ต้องขังหญิงอีก 22 คน  2) กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จำนวน 20 คน พร้อมการแนะแนวอาชีพ รวมถึงให้บริการจัดหางานแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ต้องขังอื่นๆด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า  โครงการนี้ เป็นการดำเนินการตามโครงการประชารัฐ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัว เป็นการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการยกระดับศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมขับดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน.

***********************************************