“สานพลังเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ”

(13 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 มงกุฎทอง เวลา 10.00 น.) เครือข่ายงานวิจัยนานาชาติเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (IRAH) โดย ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ และคณะร่วมหารือกับผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ นำโดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวางแผนการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้ตอบโจทย์ และตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นกลไกการสร้างความร่วมมือและการขับเคลื่อน ในระดับพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (อพมส.) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และ โรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วประเทศ