รมว.พม. เป็นประธานการประชุมพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม 2561

วันพุธที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง พม. เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา

ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม 2561 ถึงปัจจุบัน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำสังคมอาเซียน ด้านการเป็นผู้นำด้านสังคมของประเทศไทย การดำเนินงานด้านความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีมีสุข การดำเนินงานด้านสังคมมีคุณภาพ รวมถึงแผนการดำเนินงานระยะต่อไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดี สค. และ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดี สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

******************************************