สบพ. จัดอบรมหลักสูตร ICAO Virtual Classroom Instruction (VCI) รุ่นที่ 1

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO Virtual Classroom Instruction (VCI) รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 10 ท่าน

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เช่น การสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) การสร้าง Engagement ในห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ต่อไป