กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมหาแนวทางการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล กับ คปภ. ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายกรณีจราจร

วันที่ (วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562) เวลา ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กระทรวงยุติธรรม นายสมณ์  พรมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายกรณีจราจร ครั้งที่ 1/2562 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายกรณีจราจร ได้ทราบและรับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

นายสมณ์  พรมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีการช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งรวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายกรณีจราจรด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงาน คปภ. และบริษัทกลางฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายในกรณีจราจร ทั้งนี้ผลการประชุมเห็นชอบให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้เสียหายซึ่งกันและกันเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เช่น การร่วมกันป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ และจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  เป็นต้น

**********************************************