ชป.เชียงใหม่ ย้ำมีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง แต่ต้องใช้อย่างประหยัด

ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งนี้ มีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ โดยเน้นการใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปแผนและตามกฎกติกาที่วางไว้ร่วมกัน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งเตรียมรับมือกับสถานการณ์  ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และจัดแหล่งน้ำสำรอง รวมถึงการทำแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งด้วย

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 228 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ปริมาณน้ำใช้การได้ 216 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ปริมาณน้ำใช้การได้ 101 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 117 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานตลอดฤดูแล้งนี้

*******************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์