“คลังข้อมูลธุรกิจ” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก้าวไกลระดับโลก คว้ารางวัล “แชมเปี้ยน” ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เสนอโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) ของกรมฯ เข้าร่วมประกวดในรายการ WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดย องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) และ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) ซึ่งการประกวดรายการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แบ่งการประกวดออกเป็น 18 หมวด โดยกรมฯ ได้ส่งโครงการ DBD Business Data Warehouse เข้าร่วมประกวดในหมวดที่ 3 : Access to Information and Knowledge ซึ่งในหมวดที่ 3 นี้ มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งโครงการเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 101 โครงการ”

“ล่าสุด สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ได้แจ้งให้ทราบว่า โครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) ของกรมฯ ได้รับรางวัล “แชมเปี้ยน” ในหมวดที่ 3 จากการประกวดรายการ WSIS Project Prizes 2019 ร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐตุรกี และ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งรางวัล “แชมเปี้ยน” นี้ จะมอบให้แก่โครงการในแต่ละหมวดที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 5 อันดับจากการโหวตของประชาชนจากทั่วโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้งหมด จุดเด่น-จุดด้อย และประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเจ้าของโครงการฯ และสังคมโลก ก่อนตัดสินรอบสุดท้าย..ประกาศรางวัล The Winner ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ภายในงาน WSIS Forum 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2562 ณ Geneva International Conference Center  กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)”

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลนิติบุคคล และงบการเงินที่ได้มีการประมวลผลและวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งระบบ DBD Business Data Warehouse เป็นการให้บริการข้อมูลธุรกิจที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้เข้าใช้งานและค้นหาข้อมูลมากกว่า 6 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งกรมฯ มุ่งหวังให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ทั้งนี้ ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก DBD Business Data Warehouse เช่น ตรวจสอบสถานะนิติบุคคล โดยสามารถค้นหาข้อมูลของนิติบุคคล พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลในประเภทธุรกิจเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงสถานะของตนเองแยกตามขนาดธุรกิจ รวมทั้ง ผลประกอบการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการ สะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข หรือพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ได้ผลการดำเนินงานตรงตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ของกิจการ

การวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถค้นหาข้อมูลภาพรวมของกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจลงลึกถึงระดับภาคและจังหวัด เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ พร้อมทั้ง สัดส่วนการลงทุนในนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเป้าหมายที่สนใจ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Supply Chain) ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำเพื่อค้นหาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ โดยมีข้อมูลทางธุรกิจให้ตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และค้นหาธุรกิจปลายน้ำเพื่อค้นหาแหล่งกระจายสินค้าและผู้ใช้บริการสามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เป็นเครื่องมือช่วยกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยใช้เครื่องมือแบบจำลองทางการเงิน และการประมาณการเพื่อพิจารณาแนวโน้มรายได้ของธุรกิจรายประเภท ลงลึกถึงพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง และกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีทิศทางที่ถูกต้อง วางแผนและกำหนด position ของธุรกิจในอนาคตได้ ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว”

ผู้ประกอบการสามารถใช้งานระบบ DBD Business Data Warehouse โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเลท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือก “บริการออนไลน์” คลิก “DBD DataWarehouse+ ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376 และ 0 2547 4513 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

***************************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ