น้ำบาดาลและกลุ่มอีซูซุประเทศไทย สานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด แห่งที่ 39 ให้โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

Featured Video Play Icon

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตำบล  วังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้น

นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประสานงานร่วมกับภาคเอกชนในการดำเนินโครงการ     “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทยได้ให้ความสนใจ และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน โดยให้การสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียน บ้านห้วยจะค่าน ตำบลห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เมื่อกำหนดพื้นที่หรือโรงเรียนเป้าหมายได้แล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเข้าไปดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ และสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร โดยกลุ่มอีซูซุประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด   และจัดพิธีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 39 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนกว่า 1,700 คน และบุคลากรอีกจำนวน 80 คน หลังจากได้รับการสนับสนุนโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 230 เมตร ปริมาณน้ำบาดาล 25 ลูกบาศก์เมตร    ต่อชั่วโมง ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ที่อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง ปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาก็ได้รับการแก้ไขเป็นการถาวร สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน

———————————————–