สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านกระเบื้อง ต.หนองไผ่ จ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง ตำบลหนองไผ่ โดยนางรำพึง เป็นประธานกลุ่ม สมาชิกจำนวน 24 ราย พื้นที่ 161 ไร่ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการ กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยการไถกลบตอซังและทำปุ๋ยพืชสดจากพืชปอเทืองและถั่วพร้าอย่างต่อเนื่อง และปรับรูปแปลงนาเพื่อปรับคันนาให้ใหญ่ขึ้น เกษตรกรใช้พื้นที่คันนาปลูกหญ้าเนเปียร์ ไม้ยืนต้นที่มีค่าได้แก่ ไม้พะยุง จัดทำแหล่งน้ำในไร่นาตั้งแต่ปี 2556-61  จำนวน 131 บ่อ ปัจจุบันเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานอินทรีย์ จำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาด 6 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 500 กก. /ไร่ จากความสำเร็จของการผลิต เกษตรกรสามารถปลดหนี้สินและมีเงินเก็บ

จากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูกาลเพาะปลูก และปัญหาแล้งหนักในปีที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรได้ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนงบประมาณขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านกระเบื้อง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับปลูกข้าว และใช้น้ำปลูกพืชใ้ช้น้ำน้อยหลังฤดูการทำนา พื้นที่นี้จะเป็นตัวอย่างการผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพและใ้ช้ตลาดนำการผลิต  และจะขยายผลต่อไปในพื้นที่ข้างเคียง

********************************************