กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดรูปที่ดินทุ่งนาเมี่ยง เมืองเลย เชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองน่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

Featured Video Play Icon

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานร่วมกันในพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการพัฒนา มีความน่าอยู่ สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนโดยรอบ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง โดยหลังจากการจัดรูปที่ดินแล้วแปลงที่ดินทุกแปลงจะเป็นระเบียบ เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม ไม่ต้องย้ายออกไปแบบ การเวนคืนที่ดิน มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยเจ้าของที่ดินร่วมกันปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่ถนนและสวนสาธารณะในโครงการ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ

จังหวัดเลย มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีศักยภาพในการพัฒนา มีการวางผังโครงข่ายคมนาคมที่ดี แต่ในเขตเมืองยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัญหาที่ดินตาบอด และที่ดินว่างเปล่าหลายบริเวณ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเลยดำเนินการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย (บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองเลย) บนพื้นที่โครงการ 221 – 2 – 49.5 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 134 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย

พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากศูนย์กลางเมืองเลย ใกล้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และอยู่ในแนวทิศทางการขยายตัวของเมือง แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รกร้างและ      ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้  สภาพก่อนดำเนินโครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินตาบอด ไม่มีการพัฒนา กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และเจ้าของที่ดิน ดำเนินการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ พร้อมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างซอยมะขามหวานและถนนศรีจันทร์พัฒนา ทำให้ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเมืองมีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย – เชียงคาน)     เพื่อระบายการจราจรจากถนนสายหลักสู่เชียงคาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และยังมีการพัฒนาถนนสายย่อยเชื่อมเป็นโครงข่ายกับถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมือง โดยในโครงการได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมือง ประกอบด้วย

  1. ถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 20 เมตร ยาว 1,158 เมตร  จำนวน 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า  2 ฟากถนน
  2. ถนนสายรอง ขนาดเขตทาง 9 เมตร ยาว 2,760 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร
  3. สวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายสำหรับชาวเมืองเลย 3-1-85.4 ไร่
  4. สะพานข้ามลำน้ำหมาน ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนน

รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ในแบบราษฏร์-รัฐร่วมพัฒนา

ซึ่งในวันนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดิน  คืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการ เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวเมืองเลย กับโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทุ่งนาเมี่ยงแห่งนี้ ที่สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ ยกระดับเมืองให้น่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”  พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต