สอศ. จัดงานใหญ่ “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดงานใหญ่ “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  เปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data โดยมีภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและบริการ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  ร่วมจัดงาน แสดงความก้าวหน้าในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ  วันที่ 6-7 มีนาคม  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภายในงานมีการโชว์ความสำเร็จศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวมข้อมูลความต้องการกำลังคนของทุกภาคส่วน โดยเปิดระบบ Big data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร พัฒนา และจัดการกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการเปิดระบบข้อมูล Big data จะทำให้ทราบถึงความต้องการกำลังคน รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศต้องจัดหากำลังคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจ  พร้อมกันนี้ในข้อมูล Big data ยังได้รวมผู้มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู่การเป็นครูพิเศษสอนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งก็จะนำไปสู่การผลิตและพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของประเทศ

พร้อมกันนี้ในงาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  ยังมี กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการ พลังอาชีวะจิตอาสา เปรมประชา คลองรังสิตพัฒนา ในพระราชปณิธานในหลวง ร.10 การเสวนา “มิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ  รศ. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ภาควิชาคุรุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และนายภราทิตย์ เกษเจริญคุณ ศิษย์เก่าอาชีวศึกษา เทคนิคมาบตาพุด  และอีกหนึ่งไฮไลท์ คือ ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ซึ่งสอศ. ร่วมกับกรมการจัดหางาน และสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและบริการ กว่า 200 แห่ง ซึ่งมีอัตราว่าง ที่ต้องการกำลังคนกว่า 10,000 อัตรา  กิจกรรมผลงานนิทรรศการด้านความร่วมมือ กับบริษัทระดับแนวหน้าของประเทศในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา อาทิ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการอาชีวศึกษา ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ นิทรรศการภาครัฐและเอกชน กลุ่มอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษารางวัลระดับนานาชาติ เช่น หุ่นยนต์เชื่อม รถไฟฟ้าไปรษณีย์ หุ่นยนต์เก็บกู้ เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก แผ่นพืชคลุมดิน ชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำแปลงผักเพาะชำ เครื่องคั่วและกะเทาะเยื่อถัวลิสง เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ  ฯลฯ

***************************************