ก.แรงงาน เตรียมแข่งขันอาเซียน ขอกำลังใจเชียร์เยาวชนไทย

กพร. กระทรวงแรงงาน จัดเต็มเตรียมพร้อมแข่งขันอาเซียน ขอกำลังใจเชียร์เยาวชนไทย คว้าชัยในการแข่งขัน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในการจัด “ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 2/2561” การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแข่งขันฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน การประชุมคณะกรรมการเทคนิค โดยมีผู้แทนสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม บทสรุปของการประชุมทั้งสองครั้งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมงานแข่งขันฯ ประกอบด้วย การแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 6 กลุ่ม อาชีพ 26 สาขา การประชุมวิชาการ ASEAN TVET Conference เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานเจ้าหน้าอาวุโสด้านแรงงานอาเซียน กิจกรรม One School One Country เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกอาเซียน กิจกรรม Try a Skill แนะนำทักษะการทำงานของแต่ละสาขาให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาชมงาน การออกบูธแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แนะแนวการศึกษาและนัดพบแรงงาน เป็นต้น

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าซึ่งในที่ประชุมยังมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านกับด้านพิธีการและการต้อนรับ จำนวน 4 คณะ ดังนี้ (1) คณะทำงานด้านการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และงานเลี้ยงรับรอง (2) คณะทำงานด้านการต้อนรับและอำนวนความสะดวกแขกต่างประเทศ (3) คณะทำงานด้านการต้อนรับและอำนวนความสะดวกผู้ร่วมชมงาน (4) คณะทำงานด้านการจัดพาหนะรับ-ส่ง และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คณะ ดังนี้ (1) คณะทำงานด้านศูนย์สื่อมวลชนการประชาสัมพันธ์ (2) คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันตามแนวทางประชารัฐทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนงานแข่งขันฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในช่วงของงานแข่งขันฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,300 คน ในฐานะผู้แข่งขัน หัวหน้าทีม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สังเกตการณ์เทคนิค ล่าม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอาสาสมัคร

“การงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 และมีพิธีปิดใน วันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังส่งผลให้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในความสามารถทักษะฝีมือด้านช่าง สร้างแรงจูงใจ และแรงดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน” อธิบดีกพร.กล่าว