“บิ๊กอู๋”เยือนเมืองเหนือ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาประชารัฐอย่างยั่งยืน

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ลำพูน สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาประชารัฐอย่างยั่งยืน แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำแก่กลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน มอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดีเด่น และโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า วางรากฐานความมั่นคงด้านแรงงาน พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างงาน สานอาชีพพัฒนา ประชารัฐ อย่างยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา การวางรากฐานที่มั่นคงในด้านแรงงาน ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รมว.แรงงาน ได้มอบโล่และเกียรติบัตร แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนคนพิการทำงานเชิงสังคม ได้แก่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดีเด่น ได้แก่ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า ได้แก่ บ้านน้ำดิบน้อย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และบ้านก้อท่า ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วม 30 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา การสาธิตอาชีพอิสระ 40 อาชีพ นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการมีงานทำ นิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำงานที่บ้าน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำกระเป๋าบ้านกอข่อย ซึ่งทำกระเป๋าหนังและกระเป๋าผ้า และกลุ่มอู่ไหมไทย ซึ่งทอผ้าไหมยกดอกการให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำพูน บริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฟรีจากโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียลแก่ผู้ประกันตนจังหวัดลำพูน และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดลำพูน มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 255,632 คน มีผู้ว่างงาน 1,619 คน แรงงานที่รอฤดูกาล 75 คน มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 10,464 คน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,889 แห่ง ผู้ประกันตน 83,629 คน

****************************************