พช.เชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมี นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา  พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   คณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮลเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันนี้ได้นำเสนอระเบียบวาระในการประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯในที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

วาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO)

2.สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ที่ผ่านมา

3.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP)

วาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองการรายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)

วาระการประชุมที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

1.จำนวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี 2557-2564 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,531ราย 7,192 ผลิตภัณฑ์

2.เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ TOP เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1-3 ดาว เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557-2564 เป็นประเภท กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 20กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด

4.แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowled-Based OTOP : KBO) จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ดำเนินการ จำนวน 2 วันระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเย์การ์น โฮลเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กำหนด ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564

กิจกรรมที่ 3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยมีหลักกณฑ์การให้คะแนนการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP :KBO) จังหวัดดีเด่น
ซึ่งขั้นตอนของการดำเนินงานในวันนี้ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO)ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 42 ผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือก 5 ผลิตภัณฑ์ โดยในวันนี้ทางคณะกรรมการฯจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป