ประชุมเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ดินและความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป จ.น่าน

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ดินและความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ UN-REDD “การจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง” Sustainable Forest Trade-Lower Mekong Region (SFT-LMR) เป็นแผนงานหนึ่งที่มีความสำคัญระดับชาติ ที่จะสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง FAO กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Application Zoom

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ ได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ SFT-LMR วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และป่าไม้ในจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินการพื้นที่ป่าปลูกและป่าชุมชน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอแนวทางการใช้ข้อมูลดินและการจัดการดินเพื่อการปลูกสวนป่า แบบจำลอง DPSIR ของป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อป่าชุมชน การพัฒนาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน “การ Zoning พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ” แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และขอบเขตพื้นที่ป่าสงวน พืชประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน แนวทางกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดของป่าปลูกและป่าชุมชนเพื่อประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัด รวมทั้งการสาธิตการยกระดับระบบบริหารจัดการป่าไม้ในรูปแบบดิจิตอล การค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทย ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการจัดการป่าไม้เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง จะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าและพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคตเพื่อให้ความยั่งยืนต่อไป