กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ปลอดภัยสุขภาพดี พร้อมร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่นแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการรณรงค์ คือ “คนรุ่นใหม่ปลอดภัยและสุขภาพดี” (Generation Safe and Healthy) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงาน เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน และเครือข่ายด้านความปลอดภัย ทั้งในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานรุ่นใหม่

รองอธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561นอกจากจะเป็นการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกทางหนึ่งด้วย