กปน. จัดอบรม “Water Quality and Water Treatment Training for Operator”

นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Water Quality and Water Treatment Training for Operator” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตน้ำและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนามาตรการควบคุมและวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP)

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมี Dr.Sujithra Kaushaliya Weragoda และ Mr.Asoka Jayaratne ผู้เชี่ยวชาญด้าน WSP จากศรีลังกาและออสเตรเลียเป็นวิทยากร ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. ร่วม​บรรยาย​ใน​หัวข้อ​ “Transcend MWA’s​ WSP​ Challenge” ด้วย

**********************************