มข.เปิด Social Space หนุนทิศทาง Education Transformation

รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวภายหลังพิธีเปิด Social Space ว่า องค์ประกอบที่สำคัญของ Education Transformation หนึ่งก็คือเรื่องที่เราต้องการให้บัณฑิตของเรารู้จักคิดมากกว่าที่เราจะสอนให้รู้ ดังนั้นการที่เราจะให้นักศึกษาเราคิดได้จะต้องมีเวทีให้เขาได้แสดงออกได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกัน เขาจะได้มีการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ทำโครงการต่างๆขึ้นมาได้  ดังนั้นชื่อ Social Space จะเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้ได้โอกาสที่จะมาทำกิจกรรมซึ่งจะนำไปสู่การที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  จึงถือว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงตามนโยบายหรือตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการที่จะสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่จะออกไปพัฒนาสังคมในด้านต่างทั้งในองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพื่อไปสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมได้

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ในยุทธศาสตร์สำคัญด้าน inspirational learning ที่สำนักหอสมุดต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นำมาสู่การจัดพื้นที่แห่งนี้  ซึ่ง Social Space จะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิดที่อยากให้ผู้คนมีพื้นที่เพื่อการมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน หลากหลายรูปแบบ เพราะเชื่อว่าสังคมมนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องพบปะสื่อสารเชื่อมโยงความคิดเพื่อนำไปสู่การเกิดสิ่งใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจ เพราะปัจจุบันการพบปะบนโลกเสมือนจริงหรือ Virtual World เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ที่นี่จะเป็นโอกาสของการพบปะแบบโต้ตอบแบบเห็นหน้าของคนที่มีความสนใจร่วมกันหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามความต้องการที่ผู้มาใช้พื้นที่ในแบบสังคมกิจกรรมเราจึงเรียกว่า Social Space ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของหลายหน่วยงานและเป็นพื้นที่การเรียนรู้บูรณาการของมหาวิทยาลัย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดูแลการจัดกิจกรรม ซึ่งสิ่งที่คาดหวังคือการที่ได้เห็นทุกคนทุกสถานะภาพ เพศ อายุ อาชีพ ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด หรืออาจเป็นกิจกรรมดนตรี การแสดงศิลปะ เป็นสถานที่ของคนที่มีความสนใจเดียวกัน หรืออาจมีความแตกต่างกันที่จะมาเพื่อทำบางสิ่งใหม่ๆร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

*******************************************