กพร. กระทรวงแรงงาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาล รับสมัครติวช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด-จีพีเอส ฟรี! เสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถทัวร์ประจำทาง รถตู้สาธารณะ และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้น ให้มีการติดตั้ง GPS Tracking ให้แล้วเสร็จในปี 2562 จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ระบุว่าในช่วงเดือนระหว่างมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีรถที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวติดตั้ง GPS Tracking จำนวนถึง 471,123 คัน ประกอบกับปัจจุบันประชาชนทั่วไปนิยมติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถยนต์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อเกิดเหตุ เป็นเครื่องมือป้องกันการโจรกรรม การทำลายทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆ นั้น ทำให้ช่างฝีมือในสาขาช่างการติดตั้งและบำรุงระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายกพร. กระทรวงแรงงาน ดำเนินการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ โดยล่าสุด กพร.ร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างการติดตั้งและบำรุงระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ทั้งสองหน่วยงานได้เปิดโปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมขึ้นในหน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ สพร. 13 กรุงเทพมหานคร ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 สพร. 17 ระยองฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 สพร. 5 นครราชสีมา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2561 สพร. 19 เชียงใหม่ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 สพร. 11 สุราษฎร์ธานี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 และสพร. 12 สงขลา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จะมีบรรยายภาคทฤษฎี การสาธิต และฝึกภาคปฏิบัติภายใต้       หัวข้อความปลอดภัยการทำงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ อุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking การตั้งค่าระบบ การติดตั้งระบบและการตั้งค่าโปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์ การตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบและการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นต้น ตั้งเป้าผู้เข้ารับฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 240 คน

“ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการประกอบ ปรับแต่ง ทดสอบการทำงาน บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดี มีวิธีดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมีความเรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด และตระหนักในความปลอดภัย สำหรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจเข้ารับฝึกอบรม สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สพร. ทั้ง 6 จังหวัด หรือโทรกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 หรือสายด่วน 1506 กด 4 ” อธิบดีกพร.กล่าว