‘พาณิชย์’ เผยรัฐมนตรีอาร์เซ็ปยืนยันสรุปผลการเจรจาในปีนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป ครั้งที่ 7 เผยรัฐมนตรีอาร์เซ็ปทั้ง 16 ประเทศ มุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันการเจรจาให้สำเร็จในปีนี้ พร้อมตั้งเป้าให้ทุกระดับการเจรจาเร่งดำเนินการอย่างเข้มข้น

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งการประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี รัฐมนตรีอาร์เซ็ปยืนยันความตั้งใจของผู้นำอาร์เซ็ปที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งหมดให้ได้ในปีนี้ แม้จะมีความกังวลต่อความท้าทายต่างๆ อาทิ การเลือกตั้งของสมาชิกหลายประเทศทั้งไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ซึ่งอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าของการเจรจา รวมถึงความท้าทายจากท่าทีการเจรจาที่แข็งกร้าวและความต้องการปกป้องอุตสาหกรรมภายในของบางประเทศ ที่อาจทำให้อาร์เซ็ปไม่สามารถหาสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิกได้ตามเป้าหมาย

นางสาวชุติมา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีอาร์เซ็ปได้ร่วมกันวางแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการเจรจา และให้ความเห็นชอบแผนการทำงานของปี 2562 รวมทั้งเน้นย้ำให้คณะทำงานเร่งเจรจาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยทราบว่าการเจรจารอบบาหลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าทั้งเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน รวมถึงเรื่องกฎเกณฑ์ ดังนั้น รัฐมนตรีอาร์เซ็ปจึงตั้งเป้าให้ทุกระดับของการเจรจาเร่งดำเนินการเจรจาอย่างเข้มข้นขึ้น ก่อนที่รัฐมนตรีอาร์เซ็ปจะพบกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมุ่งหวังให้สรุปทุกเรื่องที่เหลืออยู่ อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน โทรคมนาคม กฎว่าด้วยด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดให้ได้ โดยหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเจรจา คือ การหารือสองฝ่ายระหว่างประเทศสมาชิกที่มีข้อเรียกร้องในการเปิดตลาดระหว่างกัน  ซึ่งรัฐมนตรีอาร์เซ็ปเน้นย้ำให้ทุกประเทศเพิ่มความพยายามในการใช้กลไกดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แต่ละฝ่ายสามารถยอมรับร่วมกันได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้สมาชิกทุกประเทศยึดหลักปฏิบัติและวินัยในการเจรจา เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เช่น การเจรจาในทุกระดับต้องมีความยืดหยุ่น เป็นในไปในเชิงบวกและสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา หลีกเลี่ยงการเปิดประเด็นที่ได้เห็นชอบแล้ว หรือการใช้กลยุทธ์เชื่อมโยงการเจรจาระหว่างบทอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงสมาชิกต้องไม่ยืนยันท่าทีเดิมตลอดเวลา และพร้อมเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ต่อที่ประชุม โดยแต่ละประเทศไม่ควรเปลี่ยนแปลงผู้เจรจา หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เจรจาคนใหม่จะต้องได้รับข้อมูลการเจรจาที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนในทุกประเด็น เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการเจรจากำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายที่ทุกประเทศจะต้องให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ ต้องอาศัยพลังทางการเมืองอย่างแรงกล้า พร้อมทั้งจะต้องร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆ

นางสาวชุติมา กล่าวเสริมว่า ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ไทยได้หารือสองฝ่ายกับจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งรัฐมนตรีแต่ละประเทศต่างเน้นย้ำถึงเป้าหมายการเจรจา และพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันการเจรจาให้สำเร็จในปีนี้ โดยไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุกระดับในปีนี้ หากประเทศสมาชิกไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกอาร์เซ็ปได้เร่งผลักดันการเจรจาให้คืบหน้า

———————————————-

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ