พก. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance สร้างองค์กรโปร่งใส ปลูกฝังค่านิยม “ไม่รับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต”

วันที่ (5 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรในทุกรูปแบบ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ จึงมีความมุ่งมั่นผลักดันสร้างเกียรติภูมิในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในวันนี้ พก. จึงได้จัดพิธีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน Zero Tolerance เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมใหม่ “ไม่รับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต” สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน และสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในองค์กรในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อด้วยว่า ทั้งนี้ จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านความโปร่งใส โดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 2) ด้านความพร้อมรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกหรือรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท และ 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การเดินรณรงค์และติดสติ๊กเกอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง

“สำหรับในปีนี้ประเทศไทย โดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ที่แสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบราชการ ตามเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดีตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ด้วยจริยธรรมนำจิตใจและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และสิ่งสำคัญ พก. นั้น มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนพิการ เพื่อคนพิการอย่างแท้จริง” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

***************************************