อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่เยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่บ้านจันทร์หอม จ. สุรินทร์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ บ้านจันทร์หอม หมู่ 13 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอิทธิพล จิตแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านประธานกลุ่มแปลงใหญ่ รายงานการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวบ้านจันทร์หอม เดิมเกษตรกรต่างคนต่างปลูก บางปีผลผลิตต่ำหรือไม่ได้ผลเลยจากปัญหาขาดน้ำ และปัญหาต้นทุนสูง ราคาข้าวต่ำ หลังจากเข้าร่วมกลุ่มผลิตแบบแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์และผลิตข้าวคุณภาพ ส่งผลให้การผลิตดีขึ้นมาก แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำ และกลุ่มต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่า จากการรับฟังการบรรยายของประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งมีสมาชิก 97 ราย พื้นที่ 3,086 ไร่  ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และอยู่ระหว่างปรับเข้าสู่โครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ของกรมการข้าว นอกจากนี้การผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ยังเป็นข้าว GI จังหวัดอีกด้วย จากโอกาสของพื้นที่ผลิต และจุดแข็งของกลุ่มจันทร์หอม กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนการผลิตของกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2559 โดยปรับรูปแปลงนา ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รวมทั้งตั้งกลุ่มปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยขุดลอกคลองระบายให้กักเก็บน้ำได้ และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตามการร้องขอของกลุ่ม  และจะร่วมกับหน่วยงานกรมการข้าวในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มต่อไป

***************************************************