อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมคณะเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Featured Video Play Icon

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK)  เพื่อให้การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หลังเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ  ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ถนนพระราม 9