กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒ – วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒ (Happy Family) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี นำกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นและมีความหลากหลายของช่วงวัยในพื้นที่ตำบลบางตะไนย์  ๓๓ ครอบครัว รวม ๑๒๐ คน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมร่วมกันของครอบครัวที่มีความหลากหลายของแต่ละช่วงวัย โดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานพิธีเปิด และ นายธนิต สุขทอง นายก อบต.บางตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดย รองอธิบดี สค. (นายธนสุนทร สว่างสาลี) ร่วมพบปะกลุ่มเป้าหมายพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และการสร้างครอบครัวอบอุ่น ด้วยคำพูดจากผลสำรวจ 10 คำที่อยากได้ยิน เช่น รักนะ เป็นห่วง เหนื่อยไหม/และคำที่ไม่อยากยิน (ไปตายซะ แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉัน)  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว

เกิดจากสถานการณ์ปัจจุบันของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจาก เดิม ครอบครัวมีความหลากหลาย อาทิ ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่กันเพียงลำพัง ครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่กับเด็ก รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย ทำให้การสื่อสารในครอบครัวลดลง ส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวที่เคยเข้มแข็งและอบอุ่นลดลง เช่น การทักทายพูดคุย การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน การสัมผัสโอบกอด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรสายฮาผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว  พร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายธรรมแฝงข้อคิดใน  การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ณ สีดารีสอร์ท  และการศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนศรียา (ลุงไสว) จังหวัดนครนายก

*************************************************