“DITP” หนุนผู้ประกอบการไทยใช้ “SMEs Pro-active” ขยายตลาดของเล่นไปทั่วโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์การทำการตลาดเชิงรุกผ่านการแสดงศักยภาพของภาคการส่งออกสินค้าและบริการไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลก กรมจึงได้มีการสนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าผ่านโครงการ SMEs Pro-active ด้วยความร่วมมือจากสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “โครงการ SMEs Pro-active ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีศักยภาพในทุกประเภทสินค้าและบริการที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการ SMEs Pro-active ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นโครงการในระยะที่ 3 (2562-2564) ซึ่งกรมได้ขยายฐานการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ ได้แก่ Business Matching/Pitching เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าในปัจจุบัน นอกเหนือจากการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ”

ล่าสุด กรมได้สนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าของเล่นเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ 70th Spielwarenmesse International Toy Fair 2019 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนูเร็มเบิร์ก ประเทศเยอรมนี จำนวนทั้งสิ้น 11 บริษัท สินค้าไทยที่นำมาจัดแสดงมีทั้งของเล่นที่ทำจากไม้ ฟองน้ำ ยางพารา และวัสดุอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเติบโตของเด็ก อาทิ เครื่องดนตรี เครื่องเล่นประเภทเคาะจังหวะ และการฝึกทักษะไหวพริบต่างๆ โดยสินค้าไทยนั้นจะมีจุดเด่นอยู่ที่การเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก่อให้เกิดมูลค่าซื้อขายทันที 1.35 ล้านบาท คาดการณ์ 1 ปี รวมทั้งสิ้น 38.64 ล้านบาท และมีประเทศที่ให้ความสนใจ อาทิ ประเทศในยุโรป เยอรมัน สเปน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และจีน

สำหรับงานแสดงสินค้านานาชาติของเล่นที่จัดขึ้น ณ เมืองนูเร็มเบิร์ก นี้ เป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รวบรวมนักธุรกิจชั้นนำระดับสากลไว้ในที่เดียว ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ และสื่อมวลชน จึงทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้ใช้โอกาสนี้ในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้ง เป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย และเกาะติดแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมของเล่นใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการ SMEs Pro-active มีกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนแล้วกว่า 700 กิจกรรม โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ปี 2556-2561) กรมได้สนับสนุนผู้ประกอบการมากถึง 4,347 ราย จากจำนวนงานแสดงสินค้าทั้งหมด 947 งาน ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร ไลฟ์สไตล์ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วกว่า 15,563 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

********************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ