ไทย – ศรีลังกา เดินหน้าทำแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ MOU หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ

‘กรมเจรจาฯ’ นำคณะผู้แทนไทยหารือศรีลังกา เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ MOU หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย – ศรีลังกา สานต่อเจตนารมณ์ที่ผู้นำสองประเทศตกลงไว้ปีที่แล้ว โดยเป็นการหารือในเวทีการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 3 ซึ่งศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปประชุมกับศรีลังกาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ภายใต้ MOU ว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย – ศรีลังกา ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการค้าระหว่างประเทศของศรีลังกา (นายมาลิก สามาราวิเกรมา) ในระหว่างการเดินทางเยือนศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 3 (the 3rd Sub-Committee on Trade Related Matters) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 ณ กรุงโคลัมโบ ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ไทยจะดำเนินการกับศรีลังกาใน 10 สาขา ได้แก่ การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การประมง อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว SMEs การเงิน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้ MOU ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกาให้ได้ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ไทยและศรีลังกาอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ศรีลังกา โดยเริ่มการเจรจารอบแรกไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 และตั้งเป้าที่จะสรุปผลการเจรจาภายในปี 2563 ซึ่งแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของการเจรจาข้อบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ FTA ไทย – ศรีลังกา รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกาด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2561 ศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้าระหว่างไทยและศรีลังกามีมูลค่า 521.66 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา 438.18 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากศรีลังกา 83.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางทะเล (Marine Hub) ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา รวมถึงตั้งอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์ Belt and Road ของจีน นอกจากนี้ ศรีลังกายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอัญมณีและประมง ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

—————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์