อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหมอดินอาสาตำบลชุมแสง จ. บุรีรัมย์

วันที่ 3 มีนาคม 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหมอดินอาสา นางสิราพร คิดกล้า ผู้ใหญ่บ้านจาน หมู่ 2 เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนจากนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน ต้องการเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน เนื่องจากที่ผ่านมาการทำนาน้ำฝนปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคและรายได้ต่ำโดยปีผ่านมา เกิดภาวะฝนแล้ง ข้าวเสียหายมากไม่ติดเมล็ด จึงเกิดแรงกระตุ้นให้เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตที่หลากหลายขึ้น จากการสอบถามเกษตรกรให้ข้อมูลว่า ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จต้องมีน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง และเกษตรกรต้องมีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจสูงทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลพื้นที่ เนื่องจากในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยน เกษตรกรจำเป็นต้องเรียนรู้การปรับปรุงดิน การจัดการน้ำ และเลือกพืชที่เหมาะสม ทั้งนี้เกษตรกรจะเริ่มมีรายได้ในปีที่ 2 และเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นรายได้ประจำวัน ได้แก่ ผักกินใบ ผักสวนครัว ชนิดต่าง ๆ   และจากไม้ยืนต้น อาทิ ไผ่ ยูคาลิปตัส ไม้ยางนา

แปลงของหมอดินอาสาสิราพร เป็นตัวอย่างความสำเร็จ ทำให้เกษตรกรหลายรายมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้ำ รูปแบบบ่อบาดาลโซลาเซล ซึ่งในพื้นที่นี้มีหมอดินอาสานายสุทธิพร เป็นผู้ที่มีความรู้การใช้โซลาเซล และจัดการระบบน้ำใต้น้ำ เป็นพี่เลี้ยงแก่เกษตรกร และกรมพัฒนาที่ดินปรับรูปแปลงนาแลเขุดสระน้ำไร่นา

ทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้รับทราบปัญหาของพื้นที่ และมอบหมายให้นักวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ วางแผนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งระบบ เพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและเกษตรกร

********************************