สหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์”

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์” โดยมีนางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี นายสรรเสริญ พนิชการ ผู้อำนวยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี นางพรสวรรค์ เริงมิตร ผู้อำนวยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก และครูผู้สอนสหกรณ์วิชาการสหกรณ์ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์  จำนวน 11 จังหวัด เช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ชลบุรี ระยอง นครนายก สระแก้ว โดยนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางสุภัคญาณี สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา สหกรณ์ : นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย และกระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทย และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามคู่มือจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ซึ่งครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมมีศักยภาพ มีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในเขตพื้นที่การศึกษา ปลูกฝังวิถีการสหกรณ์ให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตสหกรณ์ไทย