เรื่อง ผลการออกโฉนดที่ดิน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมที่ดิน สามารถเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่  27 จังหวัด ได้ผลการดำเนินการ ทั้งสิ้น 39,701 แปลง 88,505 ไร่

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมไปถึงปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยดำเนินการในพื้นที่ 27 จังหวัด รวม 13 ศูนย์เดินสำรวจ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สงขลา พัทลุง และสตูล เป้าหมาย 40,036 แปลง โดยในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมที่ดินสามารถดำเนินโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ได้ 39,701 แปลง 88,505 ไร่

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กรมที่ดินยังมีการดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 สามารถออกโฉนดที่ดินได้ 9,093 แปลง 13,307 ไร่