สบพ. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรTraining Instructors Course รุ่น 7 (ICAO TIC Part2 Class No.7)

วันที่ 1 มีนาคม  2562  พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร  Training Instructors Course (ICAO TIC PartClass No.7) ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นบุคลากรจาก สถาบันการบินพลเรือน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Chris Carmody, ICAO Instructor เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ