อธิบดีกสร. ย้ำใช้ GLP/TLS เพิ่มโอกาสทางค้าผู้ประกอบการ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเสวนาในงานที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ที่ยั่งยืน ย้ำใช้หลักการ GLP TLS พัฒนาด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเสวนาในหัวข้อ Socially responsible labour practies in global supply chain : Opportunities and challenges (แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานโลก : โอกาสและความท้าทาย) ร่วมกับ Mr. Charles Bodwell ผู้แทนจาก ILO Mr. Phillipp Dupuis ผู้แทนจาก EU นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และนายสาวิทย์ แก้วหวาน ผู้แทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ อธิบดีกสร. ได้เสวนาในประเด็น “สถานะของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้จัดหา ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกคืออะไรและรัฐบาลให้การสนับสนุน บริษัทต่าง ๆ ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ที่รับผิดชอบ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเวทีการค้าโลกได้มีการนำประเด็นเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานที่ดีมาเป็นเครื่องชี้วัดความโปร่งใสของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย ในการทำงาน

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายข้างต้น กระทรวงแรงงานยังได้นำหลักการของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) มาส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้พัฒนาด้านแรงงานเนื่องจากหลักการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง เป็นการแสดงให้ผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของผู้ประกอบการไทยตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาเชื่อมั่นว่ากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการมาถูกทางแล้ว และยังคงต้องมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ให้ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย