เดือนสุดท้ายของการเปลี่ยน รพ. ปี 62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำถึงผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ตนเอง เลือกไว้ หรือมีความไม่สะดวก ในการใช้บริการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ เช่น ย้ายที่พัก  ย้ายสถานที่ประจำทำงานใหม่ ทำให้ไม่สามารถใช้บริการที่สถานพยาบาลเดิมที่เลือกไว้ได้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลจะต้องมาดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคมระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี  ซึ่งจะมีระยะเวลาแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลจนถึงภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลดังกล่าวให้รีบยื่นแบบ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th สำหรับท่านที่ใช้มือถือสามารถดาวน์โหลด Application SSO Connect เพื่อทำรายการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เช่นกันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้ประกันตนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งหรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

…………………………………….………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน