พม. จัดกิจกรรม “Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข” สังคมไทยไร้ความรุนแรง”

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี       นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข” สังคมไทยไร้ความรุนแรง” และการอบรม “เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน” โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) ซึ่งเป็นการบูรณาการภายในหน่วยงานสังกัด พม. โดยมุ่งให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมและบริการด้านสังคมในมิติต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการรับบริการและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

นายปรเมธี ปลัดกระทรวง พม. กล่าวว่า พม. ได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) โดยกำหนดให้พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) และให้แต่ละกรมในสังกัดกระทรวง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการสร้างสุขแก่ประชาชนให้เกิดความต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรม “Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข” สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ในวันนี้ เป็นการรวมพลังของ พม. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและที่สำคัญคือการที่หน่วยงานในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพการพัฒนายกระดับการให้บริการ นอกจากนี้ พม. ยังมุ่งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สตรีและครอบครัว เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม ที่ต้องการให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้ามาใช้บริการและศึกษาดูงาน รวมทั้งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้านนายเลิศปัญญา อธิบดี สค. กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม “Happy Friday พม.เมืองสร้างสุข” สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ภายใต้แนวคิด “คือการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยได้นำบริการทั้งงานด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ และด้านบริการอื่นๆ เพื่อประชาชนทุกช่วงวัยที่มีความสนใจเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การอบรม “เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชนโดยคนในชุมชน โดยนำกิจกรรม 10 คำดี ที่อยากได้ยิน และ 10 ท่าท่างที่อยากเห็นจากคนในครอบครัวเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอันนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงสังคม
  2. กิจกรรม Club House Centerซึงเป็นกิจกรรมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายด้านสังคม อาทิเช่น ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สตรีและครอบครัว เป็นต้น
  3. บูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบตลาดนัดสินค้าและตลาดนัดความรู้วิชาการ จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  4. กิจกรรมให้บริการประชาชนได้แก่ บริการตัดผม บริการนวดแผนไทย จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานในสังกัด สค.
  5. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในพื้นที่ Sport complex

ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและบริการด้านสังคมทุกรูปแบบ สำหรับครั้งนี้ได้นำบริการด้านสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวคิด และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

***********************************