แรงงาน ขับเคลื่อนความปลอดภัยฯในเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในเหมืองแม่เมาะ มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานอย่างทั่วถึง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานระหว่างจังหวัดลำปาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 1 มีนาคม 2562 ว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การขับเคลื่อน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand เป็นนโยบายเร่งด่วนด้วยการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุขสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย เป็นต้น

นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ (1 มี.ค.62) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดลำปางโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ ผู้ประกอบการที่รับจ้างดำเนินการในพื้นที่เหมืองแม่เมาะในการลงนามความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ตามกลไกประชารัฐซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ จำนวน 1,564 คน ตลอดจนลูกจ้างของผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงจำนวน 30 แห่ง มีลูกจ้าง 3,028 คน รวมทั้งสิ้น 4,690 คน ที่เข้ามาปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัย ปราศจากอันตรายและโรคจากการทำงานแล้ว ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนักด้านความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในการดำเนินกิจการของภาครัฐ รวมไปถึงภาคเอกชนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานอันได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วงด้วย ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดดังกล่าวจะนำไปสู่การลดอัตราการประสบอันตรายและก่อให้เกิดวัฒนธรรมในเชิงป้องกันเพื่อให้แรงงาน  มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีต่อไป

*************************************