“บิ๊กอู๋”ติวเข้มทูตแรงงาน กำชับ ดูแลแรงงานไทยไปทำงานถูกต้อง ได้รับการคุ้มครอง

รมว.แรงงาน เปิดโครงการอบรมหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ปี 2562 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ฝากทูตแรงงาน กำชับ ดูแลแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศถูกต้อง ได้รับการคุ้มครอง มุ่งยกระดับการปฏิบัติงาน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ในปี 2562 กระทรวงแรงงานได้จัดทำนโยบายเน้นหนักโดยเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาตามแนวทางหลัก 3 ด้าน (3A: Agenda Based,Area Based และ Administration Based) หรือเรียกว่านโยบาย 13-4-7 ซึ่งในด้านการต่างประเทศมีประเด็นเร่งด่วนสำคัญ 2 เรื่อง คือ กระบวนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการเดินทางไปทำงานไนต่างประเทศในขณะนี้มีระเบียบปฏิบัติตามระบบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องมีการทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานและปรับปรุงให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย อำนวยความสะดวก ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับการป้องกัน แก้ไข ปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ

พล.ต.อ.อดุลย์ ยังได้ฝากเน้นย้ำถึงหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศให้กำชับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศว่า จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลิตภาพสูง มีทักษะมีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสามารถพัฒนาทักษะไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงได้ รู้จักออมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และการทำงานอย่างกระตือรือร้น เป็นต้น

“ผมขอให้หัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ทุกท่านมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมโยงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องสร้างความสัมพันธ์และเข้าถึงแรงงานไทยด้วยการใช้สื่อสังคมยุคดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการให้ความรู้ การสื่อสาร การเตือนภัย และการป้องปราม ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน และขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกลไกที่มีแรงผลักสำหรับขับเคลื่อนการทำงานในต่างประเทศ ให้พัฒนาไปด้วยความรู้และความตั้งใจมั่นที่จะช่วยให้นโยบายกระทรวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในท้ายสุด

สำหรับการอบรมหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 12 แห่ง ในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ฮ่องกง อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ริยาด สิงคโปร์ เจนีวา เกาสง ไทเป และอาบูดาบี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานในต่างประเทศ แก่หัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศและผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ สู่การยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ให้ตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงแรงงานในเชิงรุก และสอดรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และนโยบายการเปลี่ยนผ่านภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิ

*****************************************