พม. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ (28 ก.พ. 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พลเอก อนันตรพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รองประธานกรรมการฯ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในปีงบประมาณ 2562 จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2,423 หลัง รวมกับงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 462 หลัง รวมจำนวน 2,885 หลัง เพื่อให้คนพิการทุกประเภท ในพื้นที่ 76 จังหวัด ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวก และเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นอกจากนี้ ได้รับทราบถึงการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก สอดคล้องตามแนวทางการบูรณาการข้อมูลประชาชนและการรับบริการภาครัฐในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และรายงานมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้เร่งมีการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งในขณะนี้พบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายจำนวน 10,594 คน (คิดเป็นร้อยละ 84.74 จากจำนวนที่ต้องจ้างทั้งหมด 12,500 คน) และสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ จำนวน 65,068 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.91 จากจำนวนที่ต้องจ้างทั้งหมด 64,478 คน)

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมชุมชนได้อย่างอิสระเท่าเทียม และได้รับสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม พลเอก ฉัตรชัย กล่าวในตอนท้าย

*****************************************