รมว.เฮ้ง สรุปผลลงทะเบียนโครงการช่วย SMEs รอบ 2 คาดอุดหนุนเม็ดเงินเพิ่มกว่า 1 พันล้านบาท

Featured Video Play Icon

กระทรวงแรงงาน ปิดลงทะเบียนร่วมโครงการช่วย SMEs รอบที่ 2 เผยช่วยสถานประกอบการ 21,348 ราย รักษาระดับการจ้างงานคนไทยเพิ่ม 171,347 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ได้ปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการรอบที่ 2 ทั้งทางระบบออนไลน์และสำนักงานตามกำหนด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยผลการลงทะเบียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 64 – 20 ธ.ค. 64 มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 21,348 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 171,347 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ (2 เดือน) ประมาณ 1,028,082,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านแปดหมื่นสองพันบาท) เมื่อรวมกับผลการลงทะเบียนในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 ที่มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 223,834 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,068,075 คน และผลการลงทะเบียนรอบทบทวนสิทธิ์ วันที่ 21 – 27 พ.ย. 64 ที่มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 917 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 34,596 คน ทำให้ผลการลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในทุกรอบมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 246,099 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,274,018 คน

“โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก – กลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ให้มีกำลังพร้อมรับการเปิดประเทศและกลับมาแข็งแรงประสบผลสำเร็จดั่งในอดีตก่อนมีโรคโควิด ตามความตั้งใจของรัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่ห่วงใยธุรกิจในกลุ่ม SMEs อย่างยิ่ง นอกจากการอุดหนุนเงินแก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทยที่มีอยู่เดิม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 แล้ว หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยให้สิทธิ์ 1 ลูกจ้าง ต่อ 1 นายจ้าง จนครบตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เดือนละไม่เกิน 201,647 ราย ซึ่งจากเดือนตุลาคม – ธันวาคม 64 (2 เดือน) มีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 44,856 คน แบ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1 – 50 คน) จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 34,739 คน และกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 51 – 200 คน) จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 10,117 คน โดยประเภทกิจการที่มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่ม 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทกิจการโรงแรม รีสอร์ท ประเภทกิจการรักษาความปลอดภัย ประเภทกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ประเภทกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหาร และประเภทกิจการร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ท ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังไม่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ให้เร่งดำเนินการ เมื่อสมัครแล้วจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น