รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)  โดยมีนายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้ง และไม่เคยผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่มีใบรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจ หรือสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอน กระบวนการในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์สามารถมีส่วนร่วมในการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความพร้อมในการรับตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

*********************************************