ก.แรงงาน ผนึกธุรกิจเสริมสวยชลาชล เปิดฝึกฟรี! ช่างแต่งผมอาชีพ รองรับธุรกิจความงาม เน้นกลุ่มยุวแรงงานและบุคคลทั่วไป

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะในด้านในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งส่งเสริมการมีงานทำของกำลังแรงงาน ยุวแรงงาน และประชาชนทั่วไป พร้อมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ล่าสุดหน่วยงานในสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับดร.สมศักดิ์ ชลาชล เจ้าของธุรกิจเสริมสวยชลาชล ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ช่างแต่งผมอาชีพ ทั้งด้านวิชาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลิตกำลังคนป้อนสู่ธุรกิจความงามที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน จิตวิทยาการบริการ อนามัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม การใช้วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น สระผม ม้วนผม เซ็ทผม ซอยผม ดัดผม เปลี่ยนสีผม การเกล้าผม เป็นต้น สอนโดยวิทยากรดร.สมศักดิ์ ชลาชล และทีมงาน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่บุคคลทั่วไปและยุวแรงงาน

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 รับสมัคร อายุ 15-25 ปี (ยุวแรงงาน) อบรมระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 รับสมัคร อายุ 20-45 ปี (บุคคลทั่วไป) อบรมระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 จำกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพียง 25 คนต่อรุ่น สำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาทิ   จบการศึกษาขั้นต่ำม.3 หรือเทียบเท่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือโทร 0 2245 4317 หรือติดต่อ www.facebook.com/thailabourcollege

******************************************