ปส. ลงพื้นที่ขยายความรู้กฎหมายนิวเคลียร์ 4 ภาค เสริมความมั่นคงชายแดนไทย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ฯ และ ปภ. ลงพื้นที่ 4 ภาค จัดอบรมกฎหมายนิวเคลียร์ ติวเข้มสร้างความรู้บุคลากรท้องถิ่นจังหวัดชายแดน หวังผลักดันการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และเครือข่ายความรู้นิวเคลียร์ในชุมชน มุ่งสู่การเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นคงนิวเคลียร์ในพื้นที่ชายแดนไทย

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. โดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) กำหนดจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ด้าน ความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีในชุมชนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่น ครั้งละ 50 คน อาทิ เจ้าหน้าที่ความมั่นคง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมฯ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดตาก   วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562

ครั้งที่ 2 ภาคตอนเฉียงเหนือ  จังหวัดเลย

ครั้งที่ 3 ภาคใต้  จังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี

นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการขยายการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่บุคลากรท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนซึ่ง ปส.ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจังหวัดชายแดนเหล่านี้อาจมีการขนส่งเพื่อนำเข้า – ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ผ่านด่านอยู่เป็นประจำ โดยที่ผ่านมา ปส. มีการสนับสนุนเครื่องมือให้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินไปสู่หน่วยงานพันธมิตรและประชาชนในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ปส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชนของตนในวงกว้าง นำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นคงนิวเคลียร์ในพื้นที่ชายแดนไทยอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  โทร. 0 2596 7600 ต่อ 2221 โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์