รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บุคลากรกรม พด.

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการเขตพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเตรียมแผนงานสำหรับการรณรงค์เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน อีกทั้งให้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน และส่งเสริมให้มีมาตรการลดการชะล้างพังทลายของดินตามกรอบแนวความคิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future!” รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) ระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินตามภูมิสังคม

*********************************************