ชป.ชี้แจงกรณีชาวนา อ.บางบาล ไม่พอใจเงินค่าชดเชย “เจ้าพระยา 2” ต่ำกว่าราคาประเมิน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีกลุ่มชาวนา ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมไม่พอใจค่าชดเชยเวนคืนพื้นที่โครงการเจ้าพระยา 2 ต่ำกว่าราคาประเมินตามท้องตลาด นั้น

นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้าง โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 429/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งในเขตโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร มีพื้นที่ที่ถูกเขตก่อสร้างรวม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล และอำเภอบางไทร ขณะนี้มีการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแล้วเพียง 1 อำเภอ คือ อำเภอบางไทร โดยคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินประเภทเกษตรกรรม กำหนดในอัตรา 2 เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม และในกรณีที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยกำหนดในอัตรา 3 เท่าของราคาประเมินฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดโดยคำนึงถึงราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด รวมทั้งสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์มาประกอบในการกำหนดราคาด้วย ซึ่งปรากฏว่าเจ้าของที่ดินก็พอใจและจนถึงปัจจุบันกรมชลประทานได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินในเขตอำเภอบางไทรไปแล้วจำนวน 53 แปลง เป็นเงิน 87,324,748 บาท

“สำหรับในเขตอำเภอบางบาลและอำเภอพระนครศรีอยุธยา นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยอยู่ระหว่างหาข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินในพื้นที่มาเพื่อประกอบในการกำหนดราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับราษฎรเจ้าของที่ดินให้มากที่สุด” นายมนัส กล่าว

  กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์