กรม ดย. จัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะในปี 2560 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่ง

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร. สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่าย เด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วม ในการสร้างบทบาททางสังคมให้เป็นตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย

ดร.สมคิด เปิดเผยว่า ภายในงานมีรูปแบบกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์จากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงบริเวณลานประตูท่าแพ ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ ขบวนที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขบวนที่ 2  ยุติความรุนแรง  ขบวนที่ 3 ยาเสพติด ขบวนที่ 4 สื่อสร้างสรรค์ ขบวนที่ 5 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีการแสดงฟ้อนล้านนา การแสดงวีลแชร์แดนซ์ การแสดงเพลงมาร์ชเยาวชน การแสดงซอพื้นบ้าน การแสดงฟ้อนผางประทีป การแสดงรำวงย้อนยุค และการแสดง Voice studio และเยี่ยมชมนิทรรศการตามโซนกิจกรรมต่างๆ เช่น โซนเป๋นก๋าน เป๋นงาน (นิทรรศการสภาเด็กและเยาวชน และหน่วยงานเครือข่าย) โซนม่วนงันสันเล้า (กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่) โซนข่วงผะญ๋า ปั๋ญญาดี (กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชน) โซนของดีบ้านเฮา นวัตกรรมนำ 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานเป็นเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน

ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้จะเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินเพื่อนำเสนอผลงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรง ในสังคมทุกรูปแบบ การต่อต้านคอรัปชั่น และป้องกันยาเสพติด การติดตามดูแลครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด และสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

***********************************************