อธิบดี ผส. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อทบทวนและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สามารถตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงและเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานร่วมบูรณาการแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ด้านผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องคริสตัล ๑-๒ ชั้น ๓ โรงแรมเซรจูรี่ พาร์ค เขตราชปรารถ กรุงเทพมหานคร

**********************************************