อธิบดี สค. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปิดงานมหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษศูนย์สตรีเชียงราย

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษศูนย์สตรีเชียงราย กล่าวรายงาน โดย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย การจัดงานดังกล่าว ได้มีการเปิดตัว “ร้านเปิงเปียณ” ให้บริการกาแฟคุณภาพ เครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ และร้านของฝากในแบรนด์ “เปิงเปียณ” รวมทั้งให้บริการนวดแผนไทยแบบสไตล์ล้านนา และมอบรางวัลต้นแบบการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด จำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย บุคคลต้นแบบการพัฒนาอาชีพ 5 รางวัล กลุ่มสตรีต้นแบบการพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 รางวัล และองค์กรต้นแบบการพัฒนาอาชีพจำนวน 6 รางวัล

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น ศรีสะเกษ ลำพูน ลำปาง และ เชียงราย เรียกว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยในวันนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้จัดงาน “มหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษ ศูนย์สตรีเชียงราย” ขึ้น เพื่อเปิดเวทีและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมภายในงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการมอบรางวัลต้นแบบการพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ในเขตภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด จำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย บุคคลต้นแบบการพัฒนาอาชีพ 5 รางวัล ได้แก่หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โรงแรมและบริการ การตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวยสตรี และการทำขนมไทย ส่วนกลุ่มสตรีต้นแบบการพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านเวียงคำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากลุ่มสตรีบ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กลุ่มสตรีบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กลุ่มสตรีบ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์กรต้นแบบการพัฒนาอาชีพจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพและสวยงาม มากกว่า 30 ร้านค้า การสาธิตการทำโดนัทจิ๋ว การทำพวงกุญแจจากผ้า การพับผ้าขนหนูเป็นรูปต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ และการเล่นเกมชิงรางวัล อีกมากมาย

“การจัดงานในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะทำให้กลุ่มอาชีพ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนากลุ่มสู่มาตรฐานสากล ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแนวทางในการสร้างความยั่งยืนด้านรายได้ และประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือ ผู้ขายและผู้ซื้อ ได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ ซึ่งกลุ่มอาชีพสามารถนำสิ่งเหล่านี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า ได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย

—————————————————