ก.แรงงานหนุนSMEเข้มแข็งเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทย

กระทรวงแรงงาน เดินหน้า โครงการเพิ่มเติมผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0 เสริมจุดแข็ง ในภาคธุรกิจ sหวังดัยเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards Thailand 4.0 ) ของกระทรวงแรงงาน โดยมีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงฯ และตัวแทนผู้ประกอบการกิจการ SME OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานสรุป วัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิต  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน เพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน โดยการค้นหาสาเหตุ ปัญหาข้อจำกัดในการทำงาน  ก่อนประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 กระทั่งถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 6 ปี สามารถพัฒนาแรงงานได้กว่า 85,482 คน ในสถานประกอบการ 1,103 แห่ง ช่วยลดความสูญสีเยในกระบวนการผลิตได้ 5,450,700,000 ล้านบาทและในปี 2562 มีการขยายการให้บริการภาครัฐ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน จำนวน 228 แห่ง พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) จำนวน 15,000 คนโดยกลุ่มเป้าหมายจะประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการ SME/OTOP/วิสาหกิจชุมชน ที่มีลูกจ้างหรือสมาชิกไม่เกิน 200 คน

รมว.แรงงานกล่าวต่อไปว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ จากการให้คำปรึกษาเชิงลึก จากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติมผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต พร้อมทำหน้าที่ร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบกิจการในการวิเคราะห์งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการต่างๆ ร่วมกับจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถานประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กระทรงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (02) 245-4035 .

******************************************************************