ทส. คืนความสุขให้ประชาชน เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนความสุขให้กับประชาชนพัฒนาพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองและใกล้เมือง โดยจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความสุขให้กับประชาชน รวมทั้ง สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นายโสภณ ทองดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและประชาชน พัฒนาพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยดำเนินการในรูปแบบพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการ ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองและใกล้เมือง โดยการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวทิวทัศน์ ป้ายสื่อความหมาย ลานกิจกรรม ลานกีฬา เส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่งและเดิน เพื่อเป็นสถานที่  ออกกำลังกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและทางด้านต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการดำเนินงานให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการเปิดโครงการป่าในเมืองฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานฯ ส่วนป่า สวนรุกขชาติ สวนพฤษศาสตร์ และพื้นที่ป่าชายเลนไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 82 แห่ง ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 51 แห่ง กรมป่าไม้ 13 แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 18 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2562 จะดำเนินการเปิดโครงการป่าในเมืองฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

*******************************************************