อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ (25ก.พ.62)ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่1/2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการฯ ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบัน(ปี57-61)รวมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนผังโครงการฯ การปรับภูมิทัศน์ และออกแบบภูมิสถาปัตย์ใหม่ โดยใช้แผนผังที่สำรวจใหม่ไปดำเนินการออกแบบ ตลอดจนมอบหมายผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการฯในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย บ้านตอไม้แดง ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่13 เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นแหล่งอนุรักษ์ไม้ดอกไม้หอมของไทยอีกด้วย

******************************************************