อย. จัดประชุมวิชาการแห่งชาติ เน้น! ผลิตภัณฑ์สขุภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล

อย. จัดประชุมวิชาการแห่งชาติ เน้น “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล”เพื่อให้บุคลากร ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างกัน โดยน าเสนอผลงานวิชาการ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ส่งเสริมให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่   ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) มีภารกิจในการคุ้มครอง ผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่  ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เครื่องส าอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยก ากับ ดูแล ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง   และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการแข่งขันมากขึ้น  ในปีนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี น ามาวิจัยพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ๆ และสนับสนุนการรักษา การป้องกันโรค และต่อยอดงานวิจัยที่เป็นผลผลิต ทางการแพทย์อีกด้วย

อย. จึงได้จัดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562   ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้เน้นประเด็นเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล” ภายในงาน ประกอบด้วย การอภิปราย การเสวนา การบรรยายวิชาการ การประกวดการ น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจาและโปสเตอร์ และการแสดงนิทรรศการ วิชาการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมีหัวข้อส าคัญ ประกอบด้วย “กัญชาทางการแพทย์”  “Big data กับงาน คบส.” “การใช้ ประโยชน์ของรังสีมาตรฐานและการก ากับดูแล” ความปลอดภัยในการใช้ นวัตกรรมความงาม นอกจากนี้ อย. ได้เชิญประธาน  International Narcotics Control Board ณ กรุงเวียนนา เป็น Keynote speaker เรื่อง Narcotics Drugs for Medical and Scientific Purposes for Sustainable Health Development to Fulfill SDG of UN และมอบรางวัล คบส. ดีเด่นให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและนักวิชาการที่ ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  ทบวงมหาวิทยาลัยของ รัฐ หน่วยราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น   500 คน

การประชุมครั้งนี้หวังเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีการน าเสนอผลงานวิชาการ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานให้เป็นแบบเชิงรุกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถพึ่งพาตนเองจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ อย่างถูกต้อง และให้บุคลากรเกิดแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในที่สุด

************************************************